Menu

Vedtægter

 

Vedtægter for Foulum Idrætsforening


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foulum Idrætsforening
Foreningen har hjemsted i Viborg kommune

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål at fremme folkesundheden gennem dyrkning af idræt i Foulum og omegn.
Foreningen tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig i foreningens
formål.

§ 3 Foreningens drift
Foreningens drift finansieres ved kontingent, offentlig tilskud, sponsorer samt øvrige
arrangementer.
Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens
område.

§ 4 Medlemmer
Enhver der har betalt kontingent (aktiv/passiv) betragtes som medlem af foreningen
Et medlem betragtes som udmeldt, når pågældende ikke har betalt kontingent senest 3
måneder efter, at der er rykket for det.

§ 5 Kontingent
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen

§ 6 Foreningens ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen

§ 7 Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling holdes en gang om året inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til foreningens bestyrelse samt
valg af ugen observatør.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under
500.000 kr.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være
medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, med mindre andet er
bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Børn og unge under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men deltager ikke i
bestyrelsen med stemmeret.

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad, opslag eller ved brev til de enkelte
medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af
forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen
skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
Foreningens reviderede regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og
vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10
medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

Indkaldelse sker skriftlig med mindst 14 dages varsel. Dagsorden vedlægges indkaldelse.

§ 8 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 6 – 9 personer.
Generalforsamlingen vælger:
1. de enkelte bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
2. suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne for 1 år ad gangen.
3. revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
4. op til 3 børn/unge under 18 år for 1 år ad gangen ( vælges af de unge selv som ”unge
observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar)
Genvalg kan finde sted.

Man er valgbar når man opfylder mindst et af følgende:
1. Er medlem af Foulum IF
2. Er træner i Foulum IF
3. Har mindst ét barn der er medlem i Foulum IF

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder der
udlejer lokaler mm til foreningen eller kontrollere udlejer af lokaler mm til foreningen.
2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber,
foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm til foreningen, eller som
kontrollerer udlejer af lokaler mm til foreningen.
3. Ejere af lokaler mm, der udlejes til foreningen.

§ 9 Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig over for Viborg Kommunalbestyrelse for anvendelse af det herfra
modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskaber og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år
beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 1 gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange
årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af
dagsorden for mødet.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 10 Budget, ansøgning, regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse
med de i lovgivningen til enhver til gældende krav.
Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Viborg Kommune sammen med
ansøgning om lokaletilskud / medlemstilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige
medlemmer af bestyrelsen og revisor.
Ved et samlet tilskud på under 500.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen
valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.
Ved et samlet tilskud på 500.000 kr. og derover revideres rengskabet af en af bestyrelsen
valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 11 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer i foreningen, eller ved en af disses
forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for forenings tilskud efter
folkeoplysningsloven.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver til
eksisterende formue.

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal indsendes til Viborg Kommunes Børne- og Kulturforvaltning for at
sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14 Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som
vedtægtsændringer.
Ved ophør skal eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål inden for
Folkeoplysningslovens område.

 

 

Gældende og opdateret fra generalforsamling 31-01-2013

Luk